Thế nào là nghỉ việc ngang theo quy định hiện nay?

 

Căn cứ theo Điều 39 Bộ luật Lao động 2019 quy định về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật như sau:

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật là trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động không đúng quy định tại các điều 35, 36 và 37 của Bộ luật này.”

Theo đó, nghỉ việc ngang là việc người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, bao gồm các trường hợp sau:

– Không báo trước một thời gian cho người sử dụng lao động biết về vấn đề nghỉ việc;

– Không thuộc các trường hợp được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần báo trước.

Công ty có quyền giữ lại sổ bảo hiểm xã hội của người lao động nghỉ việc ngang không?

Căn cứ theo Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động như sau:

Trách nhiệm của người sử dụng lao động

1. Lập hồ sơ để người lao động được cấp sổ bảo hiểm xã hội, đóng, hưởng bảo hiểm xã hội.

2. Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 86 và hằng tháng trích từ tiền lương của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 85 của Luật này để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội.

3. Giới thiệu người lao động thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 45 và Điều 55 của Luật này đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng giám định y khoa.

4. Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người lao động.

5. Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật

Đồng thời tại Điều 48 Bộ luật Lao động 2019 quy định về trách nhiệm khi chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

Trách nhiệm khi chấm dứt hợp đồng lao động

1. Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên, trừ trường hợp sau đây có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày:

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm sau đây:

a) Hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của người lao động;

b) Cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá trình làm việc của người lao động nếu người lao động có yêu cầu. Chi phí sao, gửi tài liệu do người sử dụng lao động trả.

Theo đó, người sử dụng lao động có trách nhiệm phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động.

Như vậy, dù người lao động nghỉ việc ngang thì người sử dụng lao động cũng phải có trách nhiệm trả lại sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động và hoàn thành các thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội của người lao động

Ls Long

Hà Ngọc Long - Luật sư tư vấn đầu tư nước ngoài. Ông hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực tư vấn công ty có vốn đầu tư nước ngoài, sáp nhập và mua doanh nghiệp, tranh tụng thương mại, tư vấn về kỹ năng và tính hiệu quả trong lãnh đạo trong hầu hết các ngành: xây dựng, công nghệ thông tin, chăm sóc sức khỏe...