Minta Legal xin cập nhật toàn văn 37 biểu mẫu chứng từ kế toán tính đến thời điểm hiện tại còn có giá trị áp dụng.
Nội dung này được căn cứ vào Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp, Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cụ thể như sau:

Biểu mẫu chứng từ kế toán về lao động tiền lương

1. Bảng chấm công_số hiệu 01a-LĐTL
2. Bảng chấm công làm thêm giờ_số hiệu 01b-LĐTL
3. Bảng thanh toán tiền lương_số hiệu 02-LĐTL
4. Bảng thanh toán tiền thưởng_số hiệu 03-LĐTL
5. Giấy đi đường_số hiệu 04-LĐTL
6. Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành_số hiệu 05-LĐTL
7. Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ_số hiệu 06-LĐTL
8. Bảng thanh toán tiền thuê ngoài_số hiệu 07-LĐTL
9. Hợp đồng giao khoán_số hiệu 08-LĐTL
10. Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán_số hiệu 09-LĐTL
11. Bảng kê trích nộp các khoản theo lương_số hiệu 10-LĐTL
12. Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội_số hiệu 11-LĐTL

Biểu mẫu chứng từ kế toán về hàng tồn kho

13. Phiếu nhập kho_số hiệu 01-VT
14. Phiếu xuất kho_số hiệu 02-VT
15. Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá_số hiệu 03-VT
16. Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ_số hiệu 04-VT
17. Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá_số hiệu 05-VT
18. Bảng kê mua hàng_số hiệu 06-VT
19. Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ_số hiệu 07-VT

Biểu mẫu chứng từ kế toán về bán hàng

20. Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi_số hiệu 01-BH
21. Thẻ quầy hàng_số hiệu 02-BH

Biểu mẫu chứng từ kế toán về tiền tệ

22. Phiếu thu_số hiệu 01-TT
23. Phiếu chi_số hiệu 02-TT
24. Giấy đề nghị tạm ứng_số hiệu 03-TT
25. Giấy thanh toán tiền tạm ứng_số hiệu 04-TT
26. Giấy đề nghị thanh toán_số hiệu 05-TT
27. Biên lai thu tiền_số hiệu 06-TT
28. Bảng kê vàng tiền tệ_số hiệu 07-TT
29. Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho VND)_số hiệu 08a-TT
30. Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho ngoại tệ, vàng tiền tệ_số hiệu 08b-TT
31. Bảng kê chi tiền_số hiệu 09-TT

Biểu mẫu chứng từ kế toán về tài sản cố định

32. Biên bản giao nhận TSCĐ_số hiệu 01-TSCĐ
33. Biên bản thanh lý TSCĐ_số hiệu 02-TSCĐ
34. Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành_số hiệu 03-TSCĐ
35. Biên bản đánh giá lại TSCĐ_số hiệu 04-TSCĐ
36. Biên bản kiểm kê TSCĐ_số hiệu 05-TSCĐ
37. Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ_số hiệu 06-TSCĐ
Trên đây là 37 biểu mẫu chứng từ kế toán do Minta Legal biên soạn, quý bạn đọc cần biết thêm thông tin hay còn thắc mắc về vấn đề gì liên hệ trực tiếp với chúng tôi để nghe tư vấn miễn phí. Trân trọng!
Đánh giá post