Doanh nghiệp FDI là doanh nghiệp có nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào Việt Nam. Các nhà đầu tư nước ngoài, các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp có vốn nước ngoài chỉ được phép hoạt động kinh doanh tại Việt Nam khi đáp ứng đủ các quy định của pháp luật hiện hành. Chính sách mở cửa, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam luôn được Chính phủ Việt Nam xem xét rà soát và hoàn thiện cho phù hợp với tình hình thực tiễn, được đề cập trong Thông báo mới đây – Thông báo số 480/TB-VPCP ngày 22/11/2023 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với Cộng đồng doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.

Bên cạnh việc tạo điều kiện đầu tư, để kiểm soát cũng như giám sát hoạt động kinh doanh của nhà đầu tư nước ngoài là hợp pháp, các cơ quan ban ngành có liên quan cũng có những quy định thắt chặt để quản lý hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đòi hỏi nhà đầu tư nước ngoài, các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp có vốn nước ngoài phải thực hiện các chế độ báo cáo đầu tư nhất định.

Các loại báo cáo doanh nghiệp FDI phải nộp

Báo cáo đầu tư mà doanh nghiệp FDI chỉ phải nộp trực tuyến

– Loại báo cáo: Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư

– Kỳ báo cáo: Gồm báo cáo hàng quý và báo cáo hàng năm

Hàng quý, hàng năm, nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư báo cáo cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan thống kê trên địa bàn về tình hình thực hiện dự án đầu tư, gồm các nội dung sau: vốn đầu tư thực hiện, kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh, thông tin về lao động, nộp ngân sách nhà nước, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, xử lý và bảo vệ môi trường, các chỉ tiêu chuyên ngành theo lĩnh vực hoạt động.

– Hình thức gửi báo cáo: Trực tuyến thông qua tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư đã được cấp để thực hiện chế độ báo cáo.

– Cách thức nộp: Truy cập vào website: https://fdi.gov.vn/pages/trangchu.aspx và tiến hành đăng nhập để kê khai và nộp báo cáo trực tuyến.

– Thời hạn nộp báo cáo:

+ Báo cáo quý được thực hiện trước ngày 10 của tháng đầu quý sau quý báo cáo, gồm các nội dung: vốn đầu tư thực hiện, doanh thu thuần, xuất khẩu, nhập khẩu, lao động, thuế và các khoản nộp ngân sách, tình hình sử dụng đất, mặt nước.

+ Báo cáo năm được thực hiện trước ngày 31 tháng 3 năm sau của năm báo cáo, gồm các chỉ tiêu của báo cáo quý và chỉ tiêu về lợi nhuận, thu nhập của người lao động, các khoản chi và đầu tư cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, xử lý và bảo vệ môi trường, nguồn gốc công nghệ sử dụng.

Các loại báo cáo đầu tư mà doanh nghiệp FDI phải nộp trực tiếp

Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn thực hiện đầu tư đối với dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác

– Loại báo cáo:  Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn thực hiện đầu tư

Nhà đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn khác lập và gửi cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan đầu mối thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư của địa phương nơi thực hiện dự án đầu tư các loại báo cáo sau:

+ Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ: 6 tháng và cả năm;

+ Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án;

+ Báo cáo đánh giá kết thúc (nếu có);

– Thời hạn nộp báo cáo:

+ Gửi báo cáo 6 tháng đầu năm trước ngày 10 tháng 7 của năm báo cáo;

+ Gửi báo cáo hàng năm trước ngày 10 tháng 02 năm sau;

+ Gửi báo cáo trước khi trình điều chỉnh chương trình dự án.

– Biểu mẫu: Mẫu số 13 Ban hành kèm theo Thông tư số số 05/2023/TT-BKHĐT

Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn khai thác, vận hành đối với dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác

– Loại báo cáo: Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn khai thác, vận hành

Nhà đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn khác lập và gửi cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan đầu mối thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư của địa phương nơi thực hiện dự án đầu tư các loại báo cáo sau:

+ Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ: 6 tháng và cả năm;

+ Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án;

+ Báo cáo đánh giá kết thúc (nếu có);

– Thời hạn nộp báo cáo:

+ Gửi báo cáo 6 tháng đầu năm trước ngày 10 tháng 7 của năm báo cáo;

+ Gửi báo cáo hàng năm trước ngày 10 tháng 02 năm sau;

+ Gửi báo cáo trước khi trình điều chỉnh chương trình dự án.

Trên đây, là toàn bộ thông tin liên quan đến nội dung “Doanh nghiệp FDI cần nộp các loại báo cáo đầu tư nào?”. Nếu có thắc mắc hoặc yêu cầu sử dụng dịch vụ, quý khách vui lòng gọi hotline 0968 038 636 để được tư vấn chi tiết hơn

Đánh giá post