Trong thời đại kinh tế đầy biến động hiện nay, việc thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) hai thành viên đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư và định hướng hoạt động kinh doanh. Điều lệ công ty TNHH hai thành viên là văn bản pháp lý then chốt, quy định cơ cấu tổ chức, hoạt động và quản trị của công ty. Trong bài viết này Minta Legal sẽ nói rõ hơn về mẫu điều lệ công ty tnhh hai thành viên mới nhất 2024 để các bạn có cái nhìn khách quan về nó nhé!

Quy định chung về mẫu điều lệ công ty tnhh hai thành viên

 • Tên gọi và trụ sở: Công ty TNHH [Tên công ty] (sau đây gọi tắt là “Công ty”) có trụ sở chính đặt tại [Địa chỉ trụ sở chính]. Công ty có thể thành lập các chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh khác tại các địa phương phù hợp với hoạt động kinh doanh.
 • Hình thức pháp nhân: Công ty TNHH [Tên công ty] là một doanh nghiệp được tổ chức và hoạt động theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Mục tiêu hoạt động: Mục tiêu hoạt động chính của Công ty là [Nêu rõ lĩnh vực kinh doanh chính].
 • Thời hạn hoạt động: Công ty được thành lập và hoạt động [vô thời hạn/có thời hạn … năm] kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Vốn điều lệ

 • Số vốn điều lệ: Vốn điều lệ ban đầu của Công ty là [Số tiền bằng chữ] đồng Việt Nam (VNĐ).
 • Phần vốn góp của từng thành viên: Thành viên [Tên thành viên 1] góp [Tỷ lệ %] vốn điều lệ, tương đương [Số tiền bằng chữ] đồng Việt Nam (VNĐ). Thành viên [Tên thành viên 2] góp [Tỷ lệ %] vốn điều lệ, tương đương [Số tiền bằng chữ] đồng Việt Nam (VNĐ).
 • Hình thức góp vốn: Các thành viên có thể góp vốn bằng tiền mặt Việt Nam đồng, tài sản hữu hình, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ hoặc các tài sản khác theo quy định của pháp luật.
 • Thời hạn góp vốn: Các thành viên phải hoàn tất góp đủ phần vốn điều lệ của mình trong vòng [Số ngày/tháng] kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thành viên

Danh sách thành viên sáng lập: Thành viên sáng lập của Công ty bao gồm:

 • Thành viên [Tên thành viên 1], địa chỉ [Địa chỉ thành viên 1], góp [Tỷ lệ %] vốn điều lệ.
 • Thành viên [Tên thành viên 2], địa chỉ [Địa chỉ thành viên 2], góp [Tỷ lệ %] vốn điều lệ.

Điều kiện trở thành thành viên: Các cá nhân, tổ chức có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật có thể trở thành thành viên của Công ty.

Quyền lợi và nghĩa vụ của thành viên: Các thành viên có quyền tham gia quản lý Công ty, nhận lợi tức từ hoạt động kinh doanh của Công ty, được chia tài sản khi Công ty giải thể hoặc phá sản, và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. Các thành viên có nghĩa vụ góp vốn đầy đủ và đúng hạn, tham gia hoạt động của Công ty, tuân thủ Điều lệ và quyết định của Hội đồng thành viên, và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Trách nhiệm của thành viên: Trách nhiệm của các thành viên đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty được giới hạn trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty.

Thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp: Các thành viên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho cá nhân hoặc tổ chức khác. Việc chuyển nhượng phải được sự chấp thuận của Hội đồng thành viên và tuân thủ quy trình chuyển nhượng theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

Thủ tục loại trừ thành viên: Một thành viên có thể bị loại trừ khỏi Công ty trong các trường hợp vi phạm nghiêm trọng Điều lệ hoặc gây tổn hại đến lợi ích của Công ty. Việc loại trừ thành viên phải được Hội đồng thành viên quyết định và tuân thủ quy trình loại trừ theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

Cơ cấu tổ chức

Hội đồng thành viên:

 • Thành lập: Hội đồng thành viên là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả các thành viên.
 • Nhiệm vụ và quyền hạn: Hội đồng thành viên có quyền quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty như chiến lược kinh doanh, kế hoạch đầu tư, sửa đổi Điều lệ, bổ nhiệm Giám đốc và các chức danh quản lý khác, phê duyệt báo cáo tài chính hàng năm, và các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
 • Hoạt động: Hội đồng thành viên họp ít nhất một lần trong một năm để xem xét, đánh giá hoạt động của Công ty. Các quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua trên cơ sở đa số phiếu biểu quyết của các thành viên.

Ban Giám đốc:

 • Thành lập: Ban Giám đốc là cơ quan điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty, do Hội đồng thành viên bổ nhiệm.
 • Nhiệm vụ và quyền hạn: Ban Giám đốc có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng thành viên, quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty, lập và trình kế hoạch kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm, và thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
 • Hoạt động: Ban Giám đốc hoạt động theo nguyên tắc tập thể, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền trên cơ sở đa số.

Bộ phận kiểm toán:

 • Thành lập: Bộ phận kiểm toán là đơn vị chuyên trách việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty, do Hội đồng thành viên thành lập hoặc thuê dịch vụ kiểm toán độc lập.
 • Nhiệm vụ và quyền hạn: Bộ phận kiểm toán có nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá tính hợp pháp, trung thực và cẩn trọng trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, báo cáo trực tiếp với Hội đồng thành viên, và thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
 • Hoạt động: Bộ phận kiểm toán hoạt động độc lập, khách quan và tuân thủ các nguyên tắc, chuẩn mực kiểm toán được thừa nhận.

Hoạt động của công ty

 • Ngành, nghề kinh doanh: Ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty bao gồm [Liệt kê các ngành, nghề kinh doanh chính].
 • Hoạt động khác: Ngoài các ngành, nghề kinh doanh chính, Công ty có thể tham gia các hoạt động khác phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Quy trình lập và thực hiện kế hoạch kinh doanh: Hàng năm, Ban Giám đốc phải lập kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo và trình Hội đồng thành viên xem xét, phê duyệt. Sau khi được phê duyệt, Ban Giám đốc có trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và báo cáo tiến độ thực hiện định kỳ cho Hội đồng thành viên.
 • Quản lý tài chính: Công ty phải tuân thủ các nguyên tắc, quy định về quản lý tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán, kiểm toán và các quy định liên quan. Công ty phải lập và công bố báo cáo tài chính hàng năm theo đúng quy định.
 • Phân phối lợi nhuận: Lợi nhuận sau thuế của Công ty được phân phối cho các thành viên theo tỷ lệ vốn góp của mỗi thành viên sau khi đã trích lập các quỹ theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
 • Giải quyết tranh chấp: Các tranh chấp phát sinh liên quan đến hoạt động của Công ty sẽ được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải. Trường hợp không đạt được thỏa thuận, tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án hoặc Trọng tài có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Giải thể và phá sản

 • Điều kiện giải thể: Công ty có thể bị giải thể trong các trường hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở các trường hợp: theo quyết định của Hội đồng thành viên, hết thời hạn hoạt động, bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
 • Thủ tục giải thể: Việc giải thể Công ty phải tuân thủ các thủ tục giải thể theo quy định của pháp luật về giải thể doanh nghiệp.
 • Điều kiện phá sản: Công ty có thể bị tuyên bố phá sản trong trường hợp không có khả năng thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn và các điều kiện khác theo quy định của Luật Phá sản.
 • Thủ tục phá sản: Việc tuyên bố phá sản và thủ tục giải quyết phá sản đối với Công ty phải tuân thủ các quy định của Luật Phá sản và các văn bản pháp luật liên quan.

Điều khoản thi hành

 • Hiệu lực thi hành: Điều lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày [Ngày hiệu lực] sau khi được Hội đồng thành viên thông qua.
 • Quy định sửa đổi, bổ sung: Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được Hội đồng thành viên quyết định theo nguyên tắc đa số và tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan.
 • Quy định về việc giải thích Điều lệ: Trong trường hợp có vấn đề cần giải thích liên quan đến Điều lệ này, Hội đồng thành viên sẽ có quyền quyết định giải thích cuối cùng.

Kết luận

Điều lệ công ty TNHH hai thành viên đóng vai trò quan trọng trong việc xác định cơ cấu tổ chức, quản trị và hoạt động của công ty. Văn bản này quy định rõ ràng các quy tắc vận hành, quyền lợi và nghĩa vụ của các thành viên, cũng như các thủ tục quan trọng liên quan đến quản lý tài chính, giải quyết tranh chấp, giải thể và phá sản. Đọc qua bài viết này của Minta Legal bạn còn thắc mắc chưa thể giải đáp hãy gọi cho chúng tôi để nhận tư vấn tốt nhất nhé. Trân trọng!

5/5 - (1 bình chọn)