Trong quá trình thành lập và hoạt động của một công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), việc xác định rõ ràng các điều khoản, nghĩa vụ và quyền lợi của các bên góp vốn là vô cùng quan trọng. Hợp đồng góp vốn thành lập công ty TNHH là một văn bản pháp lý có tính ràng buộc, đảm bảo tính hợp pháp và minh bạch trong hoạt động góp vốn và vận hành công ty. Hợp đồng này đóng vai trò then chốt trong việc định hình nền móng vững chắc cho sự phát triển của doanh nghiệp. Nó quy định rõ ràng các quyền và nghĩa vụ của các thành viên góp vốn, cơ cấu tổ chức quản lý của công ty, cũng như cách thức giải quyết các tranh chấp có thể phát sinh. Sau đây Minta Legal chia sẻ cho bạn mẫu hợp đồng góp vốn thành lập công ty tnhh để bạn có thể tham khảo nhé!

Nội dung chính

Mục đích của hợp đồng góp vốn thành lập công ty TNHH

Xác định rõ ràng các điều khoản, nghĩa vụ và quyền lợi của các bên góp vốn

Hợp đồng góp vốn thành lập công ty TNHH nhằm mục đích xác định rõ ràng các điều khoản, nghĩa vụ và quyền lợi của từng bên tham gia góp vốn. Điều này giúp tránh những hiểu lầm, tranh chấp và đảm bảo công bằng cho tất cả các thành viên.

Đảm bảo tính hợp pháp và minh bạch trong hoạt động góp vốn và vận hành công ty

Hợp đồng góp vốn thành lập công ty TNHH là một văn bản pháp lý có giá trị ràng buộc, đảm bảo tính hợp pháp cho hoạt động góp vốn và vận hành công ty. Bên cạnh đó, hợp đồng còn đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường tính minh bạch, giúp các bên liên quan có thể theo dõi và kiểm soát quá trình góp vốn và hoạt động của công ty một cách hiệu quả.

Cấu trúc của hợp đồng góp vốn thành lập công ty TNHH

Phần mở đầu

Phần mở đầu của hợp đồng góp vốn thành lập công ty TNHH bao gồm các thông tin cơ bản sau:

Giới thiệu các bên tham gia góp vốn

Trong phần này, hợp đồng sẽ giới thiệu đầy đủ thông tin về các bên tham gia góp vốn, bao gồm tên, địa chỉ, số giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD/Hộ chiếu) và vai trò của từng bên trong công ty.

Mục đích thành lập công ty

Hợp đồng sẽ nêu rõ mục đích thành lập công ty TNHH, có thể là kinh doanh trong một lĩnh vực cụ thể hoặc các mục đích khác theo quy định của pháp luật.

Tên và trụ sở chính của công ty

Hợp đồng cần ghi rõ tên công ty và địa chỉ trụ sở chính của công ty. Thông tin này sẽ được sử dụng trong quá trình đăng ký thành lập doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh sau này.

Phần nội dung

Phần nội dung của hợp đồng góp vốn thành lập công ty TNHH bao gồm các điều khoản quan trọng sau:

Điều 1: Vốn góp

Điều này quy định các vấn đề liên quan đến vốn góp của các thành viên, bao gồm:

Số vốn góp của mỗi thành viên

Hợp đồng sẽ ghi rõ số vốn góp cụ thể của từng thành viên, có thể bằng tiền hoặc tài sản khác theo thỏa thuận.

Hình thức góp vốn

Các thành viên có thể góp vốn bằng tiền mặt, chuyển khoản, hoặc góp vốn bằng tài sản (máy móc, thiết bị, bất động sản, quyền sở hữu trí tuệ, v.v.). Hợp đồng sẽ quy định rõ hình thức góp vốn của từng thành viên.

Thời hạn góp vốn

Hợp đồng cần xác định thời hạn cụ thể mà các thành viên phải hoàn tất việc góp vốn vào công ty.

Phương thức thanh toán vốn góp

Nếu góp vốn bằng tiền, hợp đồng sẽ quy định phương thức thanh toán vốn góp, có thể là một lần hoặc nhiều lần theo lịch trình nhất định.

Quyền chuyển nhượng phần vốn góp

Hợp đồng cần quy định rõ ràng về việc các thành viên có được quyền chuyển nhượng phần vốn góp của mình hay không, và các điều kiện áp dụng nếu có.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của các thành viên góp vốn

Điều này quy định các quyền và nghĩa vụ cơ bản của các thành viên góp vốn trong công ty, bao gồm:

Quyền tham gia quản lý công ty

Hợp đồng cần xác định rõ quyền của các thành viên trong việc tham gia quản lý công ty, có thể thông qua việc bầu ra Hội đồng thành viên hoặc các hình thức khác.

Nhận cổ tức, lợi nhuận

Các thành viên sẽ có quyền nhận cổ tức và phần lợi nhuận tương ứng với tỷ lệ vốn góp của mình trong công ty.

Chuyển nhượng phần vốn góp

Nếu được quy định trong Điều 1, các thành viên có thể chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho bên thứ ba theo quy trình và điều kiện nhất định.

Nghĩa vụ đóng góp vốn

Hợp đồng sẽ quy định rõ nghĩa vụ của các thành viên trong việc đóng góp đầy đủ số vốn đã cam kết, đúng thời hạn và hình thức thanh toán.

Tham gia vào hoạt động kinh doanh của công ty

Tùy theo thỏa thuận, các thành viên có thể có nghĩa vụ tham gia vào hoạt động kinh doanh của công ty, như quản lý, điều hành hoặc đóng góp công sức.

Điều 3: Ban quản lý công ty

Điều này quy định về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ban quản lý công ty, bao gồm:

Thành lập và tổ chức hoạt động của Ban quản lý

Hợp đồng sẽ quy định về việc thành lập Ban quản lý, số lượng thành viên, cách thức bầu chọn, nhiệm kỳ và các quy tắc hoạt động của Ban quản lý.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý

Hợp đồng cần nêu rõ các nhiệm vụ và quyền hạn của Ban quản lý trong việc điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

Phân công lao động, thù lao cho thành viên Ban quản lý

Tùy theo thỏa thuận, hợp đồng có thể quy định về phân công lao động và mức thù lao dành cho các thành viên Ban quản lý.

Điều 4: Giải quyết tranh chấp

Điều này quy định về cách thức giải quyết các tranh chấp có thể phát sinh trong quá trình hoạt động của công ty, bao gồm:

Cách thức giải quyết tranh chấp giữa các thành viên góp vốn

Hợp đồng cần nêu rõ phương thức giải quyết tranh chấp giữa các thành viên góp vốn, có thể là thông qua thương lượng, hòa giải hoặc khởi kiện ra tòa án.

Cách thức giải quyết tranh chấp giữa công ty và các bên thứ ba

Hợp đồng cũng cần quy định về cách thức giải quyết tranh chấp giữa công ty và các bên thứ ba, như khách hàng, nhà cung cấp, đối tác kinh doanh, v.v.

Điều 5: Điều khoản chung

Điều này bao gồm các điều khoản chung áp dụng cho toàn bộ hợp đồng, như:

Thời hạn hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng cần xác định rõ thời hạn hiệu lực của hợp đồng, có thể là thời hạn cố định hoặc vô thời hạn.

Điều khoản sửa đổi, bổ sung hợp đồng

Hợp đồng sẽ quy định về điều kiện và thủ tục để sửa đổi, bổ sung hợp đồng trong trường hợp cần thiết.

Điều khoản thanh lý hợp đồng

Hợp đồng cần nêu rõ các trường hợp và thủ tục thanh lý hợp đồng, như khi công ty giải thể hoặc các bên muốn chấm dứt hợp đồng.

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Hợp đồng sẽ quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp một bên vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng.

Phần kết luận

Phần kết luận của hợp đồng góp vốn thành lập công ty TNHH bao gồm:

Các bên cam kết thực hiện đúng nghĩa vụ của mình theo hợp đồng

Trong phần này, các bên tham gia hợp đồng sẽ cam kết thực hiện đúng các nghĩa vụ và điều khoản đã được quy định trong hợp đồng.

Hợp đồng được lập thành … bản, mỗi bản có giá trị như nhau

Hợp đồng sẽ được lập thành nhiều bản, với số lượng bản tùy thuộc vào thỏa thuận của các bên. Mỗi bản sẽ có giá trị pháp lý như nhau.

Ký tên đầy đủ của các bên

Cuối cùng, hợp đồng sẽ có chữ ký đầy đủ của tất cả các bên tham gia, xác nhận sự đồng ý và ràng buộc với các điều khoản trong hợp đồng.

Đồng hành cùng hợp đồng góp vốn thành lập công ty TNHH là sự hỗ trợ chuyên nghiệp từ Minta Legal – đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn và thành lập công ty uy tín tại Việt Nam. Với đội ngũ luật sư và chuyên viên giàu kinh nghiệm, Minta Legal sẽ giúp bạn soạn thảo hợp đồng một cách chuyên nghiệp, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và bảo vệ tối đa quyền lợi của các bên tham gia.

Bên cạnh đó, Minta Legal còn cung cấp dịch vụ thành lập công ty TNHH một cách nhanh chóng và hiệu quả. Với quy trình làm việc khoa học và chuyên nghiệp, Minta Legal sẽ hỗ trợ bạn thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý cần thiết để thành lập công ty TNHH một cách thuận lợi và đúng luật.

Kết luận

Trên đây là chia sẻ của Minta Legal về mẫu hợp đồng góp vốn thành lập công ty tnhh. Hy vọng đây cũng là câu trả lời mà nhiều khách hàng khác đang tìm kiếm. Nếu quý khách hàng nào còn có thắc mắc nào cần giải đáp liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được câu trả lời nhanh nhất nhé. Trân trọng!

5/5 - (1 bình chọn)