Đối với công ty TNHH 2 thành viên, sơ đồ tổ chức đóng vai trò then chốt trong việc xác định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của từng vị trí, cũng như mối quan hệ giữa các bộ phận khác nhau. Bài viết này Minta Legal sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn toàn diện về sơ đồ tổ chức của công ty TNHH 2 thành viên, giúp bạn hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động và quản lý của loại hình doanh nghiệp này. Cùng tìm hiểu nhé!

Khái niệm và đặc điểm của Công ty TNHH 2 Thành Viên

Công ty TNHH 2 thành viên là một loại hình doanh nghiệp được thành lập bởi hai cá nhân hoặc tổ chức, trong đó mỗi thành viên có trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

Đặc điểm chính của công ty TNHH 2 thành viên bao gồm:

 • Chỉ có hai thành viên là chủ sở hữu và người đóng góp vốn điều lệ.
 • Trách nhiệm của các thành viên bị giới hạn trong phạm vi số vốn đã góp.
 • Hoạt động kinh doanh của công ty được quản lý và điều hành bởi các thành viên hoặc người được ủy quyền.
 • Các thành viên có quyền tham gia vào việc quản lý công ty tương ứng với phần vốn góp.

Quy định pháp luật về thành lập và hoạt động của Công ty TNHH 2 Thành Viên

Tại Việt Nam, việc thành lập công ty TNHH 2 thành viên tuân thủ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Bộ luật Dân sự và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Một số quy định chính bao gồm:

 • Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên được quy định tại Điều 27 Luật Doanh nghiệp.
 • Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH 2 thành viên bao gồm Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Giám đốc (hoặc Tổng Giám đốc).
 • Quyền và nghĩa vụ của các thành viên được quy định tại Điều 48 Luật Doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty TNHH 2 thành viên phải tuân thủ các quy định tại Điều 27 và Điều 47 Luật Doanh nghiệp.

Sơ đồ Tổ chức Công ty TNHH 2 Thành Viên

Sơ đồ tổ chức của công ty TNHH 2 thành viên bao gồm các vị trí chủ chốt như Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc và Ban kiểm soát (nếu có). Dưới đây là chi tiết về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của từng vị trí trong sơ đồ tổ chức.

Hội đồng Thành Viên

Hội đồng thành viên là cơ quan quyền lực cao nhất trong công ty TNHH 2 thành viên, đóng vai trò quan trọng trong việc ra các quyết định liên quan đến hoạt động của công ty.

Thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thành viên:

Thành phần: Hội đồng thành viên bao gồm tất cả các thành viên góp vốn của công ty.

Nhiệm vụ:

 • Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty.
 • Quyết định cơ cấu tổ chức, bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh quản lý trong công ty.
 • Quyết định các vấn đề liên quan đến việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ, phát hành trái phiếu và các chứng khoán khác.
 • Thông qua báo cáo tài chính hàng năm, phương án sử dụng lợi nhuận và phân chia lợi tức.

Quyền hạn:

 • Quyết định thay đổi ngành nghề kinh doanh và loại hình doanh nghiệp.
 • Quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác.
 • Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
 • Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Quy trình bầu cử, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng thành viên:

 • Việc bầu cử, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng thành viên được thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật.
 • Thành viên Hội đồng thành viên được bầu hoặc bãi miễn bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên, với số phiếu biểu quyết đạt đa số theo quy định tại Điều lệ công ty.
 • Trường hợp có thành viên Hội đồng thành viên từ chức hoặc bị miễn nhiệm, các thành viên còn lại sẽ bầu thành viên mới thay thế theo quy trình quy định trong Điều lệ công ty.

Chủ tịch Hội đồng Thành Viên

Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện cao nhất của Hội đồng thành viên, có vai trò quan trọng trong việc điều hành hoạt động của Hội đồng và công ty.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng thành viên:

Nhiệm vụ:

 • Chuẩn bị chương trình, kế hoạch và tài liệu phục vụ cuộc họp Hội đồng thành viên.
 • Triệu tập và chủ trì các cuộc họp Hội đồng thành viên.
 • Giám sát và kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên.
 • Ký các văn bản, quyết định của Hội đồng thành viên.

Quyền hạn:

 • Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên trong thời gian giữa hai kỳ họp Hội đồng thành viên.
 • Yêu cầu Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và người lao động trong công ty cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của công ty.
 • Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Giám đốc (hoặc Tổng Giám đốc)

Giám đốc (hoặc Tổng Giám đốc) là người đứng đầu bộ máy điều hành công ty, chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động hàng ngày của công ty.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc:

Nhiệm vụ:

 • Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên.
 • Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty.
 • Tổ chức, điều hành và quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật.
 • Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết và chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên.

Quyền hạn:

 • Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên.
 • Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên.
 • Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Ban Kiểm Soát (nếu có)

Trong trường hợp công ty TNHH 2 thành viên có quy mô lớn và đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, công ty có thể thành lập Ban Kiểm soát để giám sát hoạt động của công ty.

Thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát:

Thành phần: Ban Kiểm soát gồm từ 3 đến 5 thành viên, trong đó có ít nhất một thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.

Nhiệm vụ:

 • Giám sát hoạt động

Nhiệm vụ:

 • Giám sát hoạt động của Hội đồng thành viên, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty.
 • Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm, sổ sách kế toán và tài liệu khác của công ty.
 • Trình báo cáo đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát tại cuộc họp Hội đồng thành viên thường niên.

Quyền hạn:

 • Yêu cầu thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc và người quản lý khác cung cấp thông tin, tài liệu liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.
 • Được quyền tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Hội đồng thành viên và các cuộc họp khác của công ty.
 • Kiến nghị biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.
 • Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Mối quan hệ báo cáo giữa các bộ phận

Trong sơ đồ tổ chức của công ty TNHH 2 thành viên, mối quan hệ báo cáo giữa các bộ phận được xác định rõ ràng để đảm bảo sự phối hợp và điều hành hiệu quả.

 • Giám đốc có trách nhiệm báo cáo trực tiếp với Hội đồng thành viên về tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh và các vấn đề liên quan khác của công ty.
 • Ban Kiểm soát (nếu có) báo cáo trực tiếp với Hội đồng thành viên về kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng thành viên và Giám đốc.
 • Các bộ phận, phòng ban và nhân viên trong công ty có trách nhiệm báo cáo với Giám đốc về tình hình hoạt động, tiến độ công việc và các vấn đề liên quan trong phạm vi trách nhiệm của mình.
 • Mối quan hệ báo cáo được thể hiện rõ ràng trong sơ đồ tổ chức, giúp xác định rõ trách nhiệm và quyền hạn của từng vị trí, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc phối hợp và trao đổi thông tin giữa các bộ phận.

Phân tích ưu và nhược điểm của sơ đồ tổ chức công ty TNHH 2 thành viên

Sơ đồ tổ chức của công ty TNHH 2 thành viên có cả ưu và nhược điểm riêng, cần được cân nhắc khi xây dựng và vận hành doanh nghiệp.

Ưu điểm:

 • Cơ cấu tổ chức đơn giản, dễ quản lý và điều hành.
 • Quyền lực tập trung cao, giúp ra quyết định nhanh chóng và linh hoạt.
 • Chi phí quản lý thấp hơn so với các loại hình doanh nghiệp lớn.
 • Tăng cường sự tin tưởng và gắn kết giữa các thành viên.

Nhược điểm:

 • Khó huy động được nguồn vốn lớn do số lượng thành viên hạn chế.
 • Khó đa dạng hóa hoạt động kinh doanh do nguồn lực có hạn.
 • Rủi ro cao khi có xung đột lợi ích hoặc mâu thuẫn giữa các thành viên.
 • Thiếu sự giám sát và kiểm soát chặt chẽ nếu không có Ban Kiểm soát.

Một số lưu ý khi xây dựng sơ đồ tổ chức công ty TNHH 2 thành viên

Khi xây dựng sơ đồ tổ chức cho công ty TNHH 2 thành viên, cần lưu ý một số điểm sau đây:

 • Tuân thủ đúng các quy định pháp luật liên quan đến cơ cấu tổ chức và quản trị công ty TNHH 2 thành viên.
 • Xác định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của từng vị trí trong sơ đồ tổ chức, tránh sự chồng chéo hoặc bỏ sót công việc.
 • Đảm bảo sự phân công công bằng và hợp lý giữa các thành viên, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm của từng người.
 • Xây dựng hệ thống báo cáo và giám sát hiệu quả, đảm bảo sự minh bạch và trách nhiệm giải trình.
 • Cân nhắc thành lập Ban Kiểm soát nếu công ty đáp ứng đủ điều kiện, nhằm tăng cường giám sát và kiểm soát hoạt động của công ty.
 • Linh hoạt điều chỉnh sơ đồ tổ chức phù hợp với sự phát triển và thay đổi của công ty trong tương lai.

Kết luận

Trên đây là bài viết về sơ đồ tổ chức công ty tnhh 2 thành viên của Minta Legal đã biên soạn và đã thông qua đội ngũ Luật sư của chúng tôi kiểm duyệt. Hi vọng qua bài viết này sẽ hỗ trợ cho các bạn những thông tin cần thiết. Nếu đọc qua bài viết còn thắc mắc vấn đề gì hãy call/zalo cho chúng tôi để nhận tư vấn và hỗ trợ tốt nhất nhé. Trân trọng!

5/5 - (1 bình chọn)